สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 8 : ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561