สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป เกษตรกรต้นแบบ ในดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 15 เกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ นางหทัยทิพย์ จารุสาร