สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป เกษตรกรต้นแบบ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 13 เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรพอเพียง นางจินดา หน่อแก้ว