สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ปปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ข้อมูล ณ วันที่ : 8 มกราคม 2561