สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 1 พระมหากรุณาธิคุณ ณ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๐