สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 2 พระเมตตา สู่ ปวงประชาร่มเย็น (คลองลัดโพธิ์)

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐