สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ป ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 3 จุดเริ่มต้นแห่งโอกาส การพัฒนาดินเปรี้ยว ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐