สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562