ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25 พฤษภาคม 2564)