สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พฤศจิกายน 2566)

ประกาศ ณ วันที่ :  20 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ