สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมกราคม 2564 ( 5 กุมภาพันธ์ 2564)

ประกาศ ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ