สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนธันวาคม 2563 ( 14 มกราคม 2564)

ประกาศ ณ วันที่ : 14 มกราคม 2564
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ