ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

"จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา สู่ความร่วมมือทางดาราศาสตร์"

"จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา สู่ความร่วมมือทางดาราศาสตร์"

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ประชุมหารือ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายไพรัตน์ ทัประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อทั้งศูนย์ศึกษาฯ และโครงการที่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ควบคู่กับองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในอนาคต

ในปี 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุยีออเดซี่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล และสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป