ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ประชุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )

สำนักงาน กปร. ประชุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร.