ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ และโรงเรียนขยายผล ต่อจากนั้นร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานบริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และจังหวัดสกลนคร จัดงาน “41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคประเทศ เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของตนเองต่อไป

ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาควบคู่กับนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาดำเนินงานร่วมกันจนก่อเกิดผลสำเร็จ และสามารถขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านการพัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์และด้านการประมง เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในเรื่อง สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง

ช่วงบ่าย องคมนตรีเปิดอาคารนิทรรศการ Information ด้านในเป็นการจัดแสดงโมเดลบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีเส้นทาง sky walk เป็นทางเดินเชื่อมไปยังอาคาร จุดชมวิวเทือกเขาภูพานและป่าเปียก จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายแก้วไสย พันธุลา เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 13 ไร่ 2 งาน มีการจัดสรรพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย และทำกิจกรรมในครอบครัว โดยแบ่งพื้นที่ 3 ไร่ ปลูกไม้ผลรอบบ้าน ได้แก่ มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว มะม่วง กระท้อน แปลงปลูกข้าว 7 ไร่ ปลูกยางพารา 2 ไร่ โดยในพื้นที่แปลงยางพารามีการเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน ได้แก่ โคพื้นเมือง สุกรดำภูพาน ไก่พื้นเมือง นอกจากนี้ยังขุดสระน้ำ 1 ไร่ 2 งาน สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรและเลี้ยงปลา บริเวณขอบสระน้ำปลูกมะพร้าว ตะไคร้ หม่อนกินผล มะละกอ มะนาว และพืชผักสวนครัวตามขอบบ่อ ทำให้นายไสย มีรายได้จากการขายผลผลิตทุกวัน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ