ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

✨ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

🪖 โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เมื่อปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตร ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานกลับไปปลูกที่บ้าน และนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปขยายผลสู่ภูมิลำเนา สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป

🐐 จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะ มณฑลทหารบกที่ 43 ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 มีพื้นที่ 46 ไร่ เป็นพื้นที่โรงเลี้ยงแพะ 6 ไร่ และพื้นที่แปลงหญ้า 39 ไร่ ปัจจุบันมีแพะ 71 ตัว ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมบอร์ ทั้งนี้คณะทำงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบแนวทางการพัฒนา และขยายผลให้เป็นสถานที่ดำเนินงานโครงการผลิตแพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต่อไป

☀️ ในตอนบ่าย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ และอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ณ พื้นที่ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

🌱 จากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มีกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 5 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 และมณฑลทหารบกที่ 43 ร่วมดำเนินงาน ในพื้นที่ 88 ไร่เศษ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ได้ 10 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ กะเพราเขียว พริกขี้หนูหัวเรือ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 กระเจี๊ยบเขียว แตงกวา ฟักทอง ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 บวบเหลี่ยม มะเขือเปราะเจ้าพระยา และถั่วพู

🐸 นอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และผลิตแพะ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรแล้ว ยังมีการเลี้ยงกบจานนา และเป็ดพันธุ์สุราษฎร์ ในอนาคตจะพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นศูนย์การผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทาน และพัฒนาพื้นที่ป่าทำเป็นสวนสมุนไพรเพื่อประชาชน ปลูกไพร ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ทำเป็นลูกปะคบ ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร จำหน่าย อีกส่วนหนึ่งส่งไปใช้ที่แผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทพสตรีศรีสุนทร

💜 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ มีสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ ให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชน เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในความมั่นคงที่สำคัญของประเทศ

#ทหารพันธุ์ดี

#สำนักงานกปร