ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

✨ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายศุภรัชต์ อินทราวุธ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ รองเลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวทางการสนองพระราชดำริ

💦 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบ “การพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ” โดยประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพ ด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพ

📌 รูปแบบการดำเนินงานโครงการ เริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่ เพื่อจำแนกประเภทของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร พื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้และป่าเสื่อมโทรมที่ต้องพัฒนา และฟื้นฟูครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 184,000 ไร่ ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน จากนั้นจึงวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ควบคู่กันไป โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง ถือเป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานที่จะพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ หลังจากนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า อบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดสรรพื้นที่ให้แก่ราษฎร จัดระเบียบชุมชน และกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง และฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ราษฎรสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

🌳 จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านป่าไม้ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสาน โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นช้างน้าว จำนวน 1 ต้น

☀️ ในช่วงบ่าย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังบ้านเกษตรกรขยายผล นายพงษ์ไพ ศรีพงศ์พยอม บ้านเลขที่ 197 หมู่ 4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสาน จากการขยายผลของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 4 คน ที่ดินทำกิน ประมาณ 25 ไร่ โดยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่

#สำนักงานกปร