สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

        วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

    ทรงรับฟังรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์” จากนั้น ทรงปลูกต้นเฌอเพลิง และทอดพระเนตรห้องบูรณาการในการพัฒนาเด็ก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องเล่น ห้องสื่อสาร ห้องฝึกอาชีพ ห้อง sensory room และห้องกายภาพ ทอดพระเนตรห้องพักผู้พิการทางสติปัญญาเพศหญิง - เพศชาย และห้องฝึกสมาธิ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังร้านปัญญาคาเฟ่ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมภายในร้านปัญญาคาเฟ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.