ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

✨ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

🌾 สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้ คือ ข้าวพันธุ์ กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง เป็นพันธุ์ข้าวที่คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 114 วัน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีปริมาณอมิโลสต่ำ และเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัม/ไร่ และสามารถให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,053 กิโลกรัม/ไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

🙏 โอกาสนี้ หน่วยงานต่างๆ กราบบังคมทูลผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ส่งเสริมให้ปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG MODEL ในพื้นที่ว่างเปล่า บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการทำนาแบบประณีต ไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทำให้ข้าวมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🌳 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้กระจายพันธุ์ข้าวพระราขทาน กข 87 ให้สมาชิกนำไปปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน ได้ 35,500 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนหนึ่งจะกระจายให้สมาชิกรายอื่นๆ นำไปปลูกต่อ และอีกส่วนหนึ่งจะจัดจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ 13 บาท นอกจากนี้ยังนำไปแปรรูป เป็นข้าวสารจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 26 บาท

💦 กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่โดยรอบ เช่น ปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้ ขุดขยายสระน้ำแห่งเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้น

🪖 กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ช่วยจัดทำผังไม้ผลภายในสวนผลไม้ภาคใต้ เพื่อวางแผนทำระบบท่อฝังใต้ดิน ส่วนกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คิดแปรรูปผลผลิต และจัด จำหน่ายเห็ดให้ประชาชนในราคาถูก

🍋 กรมวิชาการเกษตร ช่วยกระจายพันธุ์มะนาวสู่เกษตรกร กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้แข่งขันในตลาดโลกได้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตร ไปวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น

🐟 กรมประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว พบว่า ปลาเติบโตดี ส่งมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตลูกพันธุ์ตามโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ชนิดปลาที่เติบโตดีในนาข้าว คือ ปลานิล รองลงมาคือ ปลาตะเพียนขาว และปลาสลิด

🌾 พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเป็นเสมือนต้นแบบการทำเกษตรแบบยั่งยืน ขยายผลไปสู่เกษตรกร ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนต่างๆ ต่อไป

#มูลนิธิชัยพัฒนา

#สำนักงานกปร