สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

✨ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

✨ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรบัวพันธุ์ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงรับฟังผลการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ สภาพพื้นที่แปลงศึกษา ทดลอง วิจัย และผลการดำเนินงานการรวบรวมบัวชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ทอดพระเนตรการเลี้ยงผึ้งชันโรง ผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรงของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านไพรวัน หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ และการสาธิตวิธีขยายพันธุ์บอนสี ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังสวน 72 พรรษา ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว และทอดพระเนตรแปลงพืชสมุนไพร

✨ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดทำแปลงอนุรักษ์พันธุ์บัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ของศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการปี พ.ศ.2565 พื้นที่ 7 ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์บัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากการสำรวจและรวบรวมพันธุ์บัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 พื้นที่ สามารถจำแนกได้ 3 สกุล 13 สายพันธุ์ ประกอบด้วย บัวปทุมชาติ จำนวน 4 สายพันธุ์ บัวอุบลชาติ จำนวน 8 สายพันธุ์ และบัววิกตอเรีย จำนวน 1 สายพันธุ์ สำหรับการเลี้ยงผึ้งชันโรง ที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมการเลี้ยงในจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 2 ชนิด คือ ชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า และชันโรงสายพันธุ์ขนเงิน ซึ่งศูนย์ฯ มีการวางแผนการดำเนินงาน การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงชันโรงในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และศูนย์เรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.