สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

   วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

       วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

       โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย และทรงรับฟังผลการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ, การดำเนินงานผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน, ต้นแบบเตาผลิตน้ำส้มควันไม้อัจฉริยะ และผลการดำเนินงานการเลี้ยงดูแพะแบล็คเบงกอลพระราชทาน เป็นต้น จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.