สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9

ออกอากาศ: 13 ธันวาคม 2564