สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร.

ออกอากาศ: 11 พฤศจิกายน 2564