สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ออกอากาศ: 02 กันยายน 2564