สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

113,359

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

3,814

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

106,646

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,444

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

119,819

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,095

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

113,774

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,198

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

107,743

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,048

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

207,675

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,301

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

178,338

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

864

2562

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

136,414

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,066

2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

53,668

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,096

2564

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

16,295

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

0

2565

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

43,925

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

0

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ