สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การเสนอวิสัยทัศน์เพื่่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร.