สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ขอประเมินผลงานสำหรับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23 พฤศจิกายน 2563)