สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ขอประเมินผลงานสำหรับเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ และการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (4 มีนาคม 2563)