ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันทีเสนอ : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
วันที่อนุมัติ : ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕