สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 2 : อิสรภาพแห่งการเรียนรู้สู่เด็กชนเผ่า (ความยาว 5 นาที)