สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 5 : ฟื้นป่า ฟื้นคน ที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ (ความยาว 5 นาที)