สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 6 : งานที่ไม่ม่วันหยุดเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561