สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2562 : ตอนที่ 1 สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มั่นคง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ความยาว 2 นาที)