สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 2 สร้างสุขปวงประชา พัฒนธาราสองแผ่นดิน (ความยาว 2 นาที)