สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ตอนที่ 24 : อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร นำพาสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน