สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ตอนที่ 25: องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพิ้นที่จังหวัดบึงกาฬ