สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ตอนที่ 27: เกษตรกรต้นแบบ"เกษตรกรทฤษฎีใหม่" ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ