สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2563 ตอนที่ 1 : สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมจากพระราชดำริ