สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2563 ตอนที่ 11 : องคมนตรี ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ