สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2563 ตอนที่ 13 : ติดตามการดำเนินงานและเชิญสิ่งของพระราชทาน ณ ฐานปฏิบัติการนกแล จังหวัดตาก