สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว ปี 2564 ตอนที่ 12 เรียนรู้ สัตว์ป่า ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี