สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน กปร. เรื่อง องค์กรแห่งความสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง