สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

Ep30 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อยอดสร้างอาชีพ (ห้วยทราย)