สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 1 : เกษตรผสมผสานคืนป่าที่บ้านสบขุ่น

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561