สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 2 : สืบสานรักษาต่อยอด

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561