สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 6 : คุณภาพชีวิตดีขึ้นที่บ้านหนองห้า

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561