สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ leased Line ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 สิงหาคม 2563)