สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563