สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 " ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 กันยายน 2561)