สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 มีนาคม2563)